“Be the change you wish to see in the World”

Wij helpen je graag  010-411 31 60 – info@mystiek.nl |  

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de koper en Mystiek gesloten overeenkomsten. Algemene (inkoop)voorwaarden van de koper zijn op deze overeenkomsten niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 2. Definities

In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder koper: de natuurlijke of rechtspersoon, die aan Mystiek bv opdracht heeft gegeven tot de levering van produkten.

Artikel 3. Prijs

a. De prijzen van alle produkten, die via deze Internet-site kunnen worden besteld, zijn inclusief omzetbelasting (BTW.), tenzij anders is vermeld. 

b. De prijzen van goederen, die op deze Internet-site zijn vermeld zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook.

c. Mystiek is gerechtigd opgegeven prijzen van in het buitenland uitgegeven boeken, te verhogen, wanneer wijzigingen in de betreffende valuta daartoe aanleiding mochten geven.

Artikel 4. Levering

a.De populairste artikelen uit ons assortiment heeft u (nadat wij uw betaling hebben ontvangen) binnen 2 werkdagen in huis. Voor verzending buiten Nederland gelden andere levertijden.

De door Mystiek opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding. 

b. De levering van de produkten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan koper. 

c. Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan Mystiek kenbaar heeft gemaakt.

Artikel 5. Reclames en aansprakelijkheid

a. De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de produkten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient hij Mystiek daarvan binnen acht (8) dagen schriftelijk in kennis te stellen. Na het verstrijken van deze termijn wordt de koper geacht de goederen te hebben aanvaard.

b. Indien is aangetoond, dat de produkten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Mystiek de keuze de betreffende produkten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe produkten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. 

c. Indien koper een produkt om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft hij het recht het product binnen 8 dagen na aflevering aan Mystiek te retourneren. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd, indien het produkt onbeschadigd is en in originele verpakking. De kosten voor retourzendingen zijn voor rekening van koper. Voor cd’s en dvd’s geldt geen recht van retour wanneer de verzegeling is verbroken.

Artikel 6. Betaling

a. Tenzij anders is overeengekomen, dient de koper de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen vooraf aan de levering te betalen. 

b. Indien is overeengekomen dat de goederen door Mystiek worden verzonden, zullen kosten voor verpakking en verzending in rekening worden gebracht.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

Het risico ter zake van de goederen gaat over op het moment van levering.

Artikel 8. Communicatie

Voor verkeerde danwel vertraagde verzending van bestelgegevens en mededelingen als gevolg van het gebruik van het Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen koper en Mystiek, dan wel tussen Mystiek en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen koper en Mystiek, is Mystiek niet aansprakelijk.

Artikel 9. Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Mystiek ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door koper dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Mystiek gehouden is tot enige schadevergoeding.

Artikel 10. Nederlands recht

Op overeenkomsten gesloten tussen Mystiek en koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 11. Klantenkaart

Mystiek geeft een vaste klantenkaart uit. Daarbij zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing. 

Door het gebruik van de vaste klantenkaart van Mystiek verklaart u kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en akkoord te gaan met de toepasselijkheid hiervan.

Uitleg vaste klantenkaart

Als houder van de vaste klantenkaart spaart u met deze pas punten welke tot uitkering komen bij het behalen van het daarvoor gestelde aantal. Deze uitkering geschiet middels een waardebon.

Inschrijving

Iedere klant van Mystiek kan zich inschrijven in de winkel. Wij zullen vervolgens op uw naam een waardepunten- rekening openen waarop de door u gespaarde waardepunten worden bijgeschreven. Bij een nader te bepalen aantal waardepunten ontvangt u een waardebon. Naamloos sparen is niet mogelijk.

Het sparen van waardepunten

U ontvangt voor elke vijftien euro die u in één keer bij ons besteed een punt.

Bestedingen van verschillende bonnen worden niet bij elkaar opgeteld.

Wanneer u 20 punten heeft gespaard ontvangt u een waardebon voor een eenmalige korting van 10% op het totaalbedrag van uw kassabon.

Nederlandse boeken, reeds afgeprijsde artikelen en producten van Aquarius Wholisme zijn uitgezonderd van korting.

U kunt per keer één waardebon inleveren.

De klantenkaart is onbeperkt geldig.

Aansprakelijkheid

Mystiek kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor het ongeautoriseerd gebruik van uw vaste klantenkaart of de vertraging bij vervanging van zoekgeraakte of gestolen vaste klantenkaart.

Rechten vaste klantenkaarthouder

Aan het in eigendom hebben van de vaste klantenkaart van Mystiek kunnen geen rechten worden verleend. 

Ook op het verloren gaan van waardepunten door automatisering-storingen e.d. kan op geen enkele wijze aanspraak worden gemaakt.

Wijzigingen

Mystiek behoudt zicht het recht voor de voorwaarden tussentijds te wijzigen.

Beëindiging deelname

U bent ten allen tijde gerechtigd om uw deelname aan het vaste klanten programma te beëindigen. 

Onder retournering van uw vaste klantenkaart en een schriftelijke beëindigingopdracht zullen wij uw gegevens in onze database direct verwijderen. Na beëindiging vervallen al uw opgebouwde waardepunten en zullen geen punten meer worden bijgeschreven.

Persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Uitgave

Deze algemene voorwaarden zijn opgemaakt op 01-01-2009.